HMONG WORLD WIDE RELIGION

                        Txheeb Meem Mooj Tswj Tuav Kav

     

      C-21. THE BIRTH OF TNYS; Tswv Kee Tshiab  AND PYTT RELIGION  IN THE YEAR       2009                             

 

1.      Txog rau ib tsoom zeej haiv neeg Hmoov, ntawm no yog Nrim pov puag Hmoob teej tug txuj ci koob haiv, las thaiv kev iab liam ntxub ntxaug, xyav koob meej nyob sab hauv los yog sab nraum.

 

2.      Thawj tswj nreg Hmoob Cag Kev Cai Neej Dab Qhuas tshwm sim yug dua tshiab fab kev Coj Ntseeg Tswv Ntuj Yawm Saub [TNYS]; Tswv Kee Tshiab Soob Lwj [TKSL]  Poj Yawm Txwv Txoob [PYTT] nrog rau fab kev Txis Txij Txis Nkawm ntawm haiv neeg Hmoov uas tau ri tawm tuaj mus nyob thooj ntiaj teb. Tau teem ki phaj txheeb meem mooj no los pov puag kav tswj txhua hom tsheej xeeb los yog Cag xeeb zeej txuam nrog haiv neeg Hmoov lub kee tshiab uas muaj zeem tsam zwm nyob hauv peb haiv neeg Hmoov.

 

3.      Teem tus txheeb meem mooj no los pov puag Hmoob lub suab lub npe, thiab Las Thaiv kev tsis paub txog;  xws cov tsis paub ua raug, kev tsis txawj ua txhaum tsis hais TNYS los yog Daim Av Luaj pua noob neej nyob.

 

4.      Hmoob yog ib lub Noob Mag xws Pejkum Tsav Neeg, uas TNYS Cog nyob ntiaj teb los yog ib tsob neeg uas muaj suab; muaj npe thiab muaj zoo txuj ci Cag Kev Cai  Neej Dab Qhuas Coj Ntseeg ib txwm los rau lub Quag Ntuj txheej tshoj nram ntej nram ntxov ub los lawm. Yeeb vim yog los tom qab no; xeeb tshwm sim los muaj ntau yam kev pauv hloov tshiab ntxiv; Hmoob thiaj tau poob suab, poob npe thiab plam txuj ci, plam teb chaws, plam txoj Kev Cai Neej Dab Qhuas Coj Ntseeg cam hawm txog TNYS lawm.  Nws thiaj xeeb ua rau Hmoob sib koom tsis tau los ua ke xws, nyias xeem neeg faib nyias muaj nyias ib tug kev Cai Neej Dab Qhuas los coj ntseeg sib txawv lawm Hmoob thiaj plam txoj ncauj kev ua neeg taug mus tsis tau Caj, tuav tswj tsis tau ceg lawm.

 

5.      Lub quag ntuj tshoj hloov pauv los mus ntau txheej tshoj tshiab ces Hmoob tsis tau muaj Phab Hauj ntaub ntawv los nrog luag teem hmoob lub neej khaws tseg. Nws thiaj xeeb ua rau nrov twg Hmoob khiav twg, Hmoob tsuas paub txog muab yam cuav los ua tseeb, thiab muab yam tseeb mus ua cuav lawm xwb, yam txaus ntseeg Hmoob tsis kam ntseeg, yam twb ho tsis tsim nyog txaus ntseeg los Hmoob hos mus caum ntseeg, xws tias Hmoob tsuas paub txog ntov lub paus ntoo kom vau es tsuav Hmoob tau mus khaws noj cov txiv ntoo lawm xwb yeej  tsis paub txog tias tsob ntoo ntawd yuav cog ntev npaum cas li tau cov txiv los noj.

 

6.      Lub quag ntuj hloov tshoj tig tshiab rov los txog rau tiam neej 21 no yog txog caij, txog nyoog, txog zim txwv, yog kee tiam tig rov los txog; Hmoob rov txais tau lub hwj huaj hwj chim ntxiv los ntawd TNYS. Peb Nywj keeb Neeg Hmoob thiaj rov tau los txais tus Cag Kev Cai Neej Dab Qhaus los coj teev hawm txog {TNYS thiab Tswv Kee Tshiab} lawm, Hmoob yuav tau tig rov los txoos ua npoj, zaum ua ke los cam hwm thiab los koom tes ua haiv, kom yog xyoob ib txoog ntoo ib tsob, nqaij yog  ib daig, tawv kom yog  ib phob.

 

7.      Hmoob lub neej zaum no yuav tau sawv nrog neeg ntiaj teb los sib lwv twv txog muab lub siab ntsws zoo ncaj ncees; dawb huv, nrhiav txoj kev zoo los lees txais cam hwm TNYS thiab Tswv Kee Tshiab kom nrog  neeg ntiaj ua lub neej nyob sib txig, sib luag rau lub txheej tshoj tshiab tiam rau neeg 21 no.

 

8.      Txij hnub no mus Hmoob txhua Xeem yuav tau tig rov los coj txoj kev Ntseeg TNYS nrog Tswv Kee Tshiab thiab Ceeb Koob Xeej kom raws tus Cag Leej Keeb Kum, pib xyaum coj yoog kom raug tus qauv lw xws Txoj Kev Taug tho ncaws dua tshiab los ntawm tus Liaj Txheej Coj Mooj Kav zoo xws lwm nywj keeb haiv neeg los nyob hauv Daim Luajpua ntiaj teb no.

 

9.      Nyob hauv lub Ntiaj teb no txhua hom Noob Neej tsis hais hom tias coj kev ntseeg rau fab Txiv Plig Catholic; Yexus; Christian; Islam; Muhammad; Buddhism; Buddhist; los yog Hmoob Cov ntseeg fab Neeb Yaig (Siv Yig) thiab TNYS nrog Tswv Kee tshiab Txoj Kev Ntseeg tshiab zaum no, yog li no ntawm txhua fab nreeg dejnum kev coj teev cam hwm TNYS lub Fwj Chim los roos, Hmoob thiaj tsim kom muaj tus Txheeb Meem Mooj no los nyob pov puag nreg kav tswj.

 

10.  Hmoob txawm yog leej twg txais tau lub Hwj huaj, Hwj chim, Huj lag siv sawv los ntawm TNYS thiab Tswv Kee Tshiab, uas yog Lub Kee Ntuj tig tshoj tshiab los txuas ntxiv nyob tiam 21 no, Nws yuav tau los Ceeb Koob Xeej raws Tus Txheeb Meem Mooj no kom nyob ruaj khov nreb nreeg txwv txiav npluav tu nrho tsis pub leej twg yuav ntxee tes los yog qaij taw rau yam tsis tau kev tso cai los ntawm hauv paus tswj nreg Cag txuj kev ua neeg.

 

Cag Leej Keeb Kum Mooj Kav

 

1.      Ua ntej txhua yam tag nrho Hmoob yuav tau paub txog keeb tiv hauv paus ntuj tsim teb xeeb, Hmoob yeej ib txwm muaj txuj, muaj ci, muaj moj kuab Phab Hauj tshwm sim los nrog Thawj Lub Noob Mag, Noob Neej uas yog TNYS tsim cog tseg cia nyob rau hauv lub qab ciaj ntug no rau yav ntuj qub qab tag los.

 

2.      Haiv Neeg Xeeb yog ib tsob neeg uas muaj zoo Txooj Cag kev Cai teev hawm, coj ntseeg, Cam Hwm txog TNYS nrog muaj Phab Hauj taw qhia txog txoj kev ua neeg, txij puag thaum TNYS tau nthuav faib txoj kev ua neeg los rau txhua nywj keeb haiv neeg nyob rau lub ntiaj teb. Raws li kev tshawb fawb los ntawm kws tshawb, thaum ntxov tsuas muaj txog 12 nywj keeb yam neeg xwb uas los nyob rau lub teb chaws Npas Npis Loos, xws li muaj Lub Tsev 9 tshooj nyob kav los tau 54,500 xyoo thiab tseem txuas coj kav tswj los mus txog rau lub teb chaws 9 Lig Ntuj nyob Tuam Tshoj Teb.

 

3.      Tom qab no keeb kwm sau tseg tias haiv neeg Suav nyob huaj vam coob ntws tuaj, Suav thiaj tau sawv nam nrim, los txeeb Hmoob Liaj Av Teb Chaws nyob rau ib ncig cheeb tsam ntawm tus ntug dej dag, Suav thiaj tua tau Hmoob Vaj Yim Huj Txiv Yawg Nruam Sim tag ces tej Liaj Av thiaj poob tag rau Suav tes thiab pejxeem Hmoob thiaj tau khiav mus nkaum nraim txuag txoj siav nyob rau tej toj roob siab kaum dej; kaum hav tob kom Suav nrhiav tsis tau cia dim txoj siav nyob.

 

4.      Los tom qab no tej Liaj Av zoo ua noj haus ntawd Suav txeeb yuav tag Hmoob tsis muaj av tiaj zoo los ua liaj noj, cog nplej Hmoob thiaj tau muab tej toj roob ntxhab ncaws khawb ua qib ntai theem los ua liaj cog nplej noj lawm xwb.

 

5.       Txij Ncua tsov rog txeeb Liaj Ia teb chaws ntawd los, lub caij nyoog ntawd plam tu ncua los mus txog rau xyoo 1800, Hmoob tej laus neeg los raug Nom tswv Suav muab txhom tua nruam sim tag ces Hmoob tej puav pheej ntaub ntawv teem txuj ci los raug Suav muab rhuav tshem hlawv pov tseg tag. Hmoob thiaj poob plam ntawm tus Cag Kev Cai Neej Dab Qhuas Coj ntseeg teev hawm txog TNYS thiab tus Mooj Kav tas nrho, tsis seem muaj ib phau ntaub ntawv khaws tseg nyob rau ntawd tsob Hmoob ib leeg twg tes hlo, tsuas yog tshuav tej Phauj Laug uas tsis raug Suav txhom tua pov tseg thiaj nco tau yam puav tseem ceeb qho me-ntsis ntxuag rau tej lus qhuab ntuas qhia tias yog dab neeg no xwb.

 

6.      Txij li thaum Hmoob tus Cag Mooj Kav sim nrog tej laj lim tswv yim Chiab Looj (koob tsheej) ntawm haiv Neeg Hmoov plam poob tag ces tej Phauj Laug tsuas nco tau qee yam loj tseem ceeb khaws tseg thiaj tau muab nws rov los qhia rau cov tub xeeb leej xeeb ntxwv siv ib txheej dhau los ib tiam rau nyias kuj cuab xeem neeg coj siv raws li nyias xeem neeg los txog niaj hnub no lawm xwb.

 

7.      Lub Caij Nyoog txuas los txog rau xyoo 1959 Vaj Leej Tub Tswv Kee Soob Lwj mam li tau txais TNYS lub yeej koob yeej huam, Hwj Huaj Hwj Chim thiab tig tau Lub Zim txwv rov los paub txog tus Phab Hauj thiab tau muab tus Phab Hauj coj rov los qhia rau Hmoob. Tswv Kee Tshiab} “Tswv Kee Tshiab Soob Lwj” hais tseg tias yog hnub twg tus Phaj Hauj no huam vam ntxiv loj hlob tuaj mas nws yuav tshwm sim tus Cag Xeeb Zeej thiab yuav rov sawv dua ib phaum xov khawm tshiab tseb mus rau tsoom Hmoob nyob thoob ntiaj teb.

 

8.      TKSL hais tseg ntxiv tias thaum ntawd yog muaj tus Xeeb Zeej tshwm sim twg paub txog tus Cag kum haiv Coj Ntseeg TNYS ntsig txog lub neej Hmoob kee tiam zim txwv tshiab nrog muaj feem ntxig txog Tswv Kee Tshiab no kom Hmoob nrog pov puag txais khaws nws tes txuj ci ntawd coj los mus tsim tsa hmoob lub neej thiaj sawv taus rov mus ciaj haiv no.

 

9.      Yog li no peb cov Keeb Neeg Hmoob uas tswj tus txheeb nywj sim keeb ntuj tsim raws li TNYS tau tsawb tsim Noob Neej tseg, Hauv paus kev tshwm sim tshawb fawb teem tseg thiaj muaj tus Cag leej keeb kum rau ib tsoom Xeeb Zeej uas txais tau lub Hwj huaj, Hwj chim pem Ntuj; TNYS los qhia txuj ci rau cov Noob Neej tshwm sim los rau lub quag ntuj tshoj pauv hloov kee tshiab tiam neeg 21.

 

10.   Tus twg txawm yog nws txais tau fab txuj ci hom twg los kom yias yeej meem ntoj txeeg nyias tes txuj ntawd kom loj hlob thiab xa tuaj mus rau hauv plawv tswj nreg Hmoob nras pheej xeeb nrog muab ntsuam xyuas thiab yuav npaj nthuav tawm pub rau pejxeem xyaum coj siv mus ntag.

 

11.  Thaum twg Hmoob hauv paus tswj nreg nras pheej xeeb kev ncaj ncees cov tuam meem thawj sawv cev nyob hauv plawv tswj nreg Hmoob lub kee los tshuaj kib teem ntsuam xyuas meej tseeb tiav hlo lawm li coj mus nthuav qhia tawm rau haiv neeg Hmoov nyob thoob yim meem teb kom nkag siab zoo txog ntawd txoj kev lub quag ntuj tshoj pauv hloov los ntxeem peem tsheej kom sawv mus ciaj haiv tau.

 

12.  Hmoob hauv paus nras pheej xeeb muaj feem xyuam los taug qab Caj Ceg, Keeb Kwm, thiab pov puag Hmoob teej tug nrog rau zeej meem Hmoob muaj xws: Hwj huaj txuj ci, Huj lag siv sawv, Moj kuab sim, Koo laj sim, Mooj kav sim, Xeeb kuab sim kev cawv cawm tshwm sim tshiab puas tsav yam uas yog Hmoob li Teej Tug peb yuav nrog pov puag thiab txhawb nqa kom tag nrho.

 

13.  Tej txuj ci Hwj huaj, Hwj chim txais tau los ntawm TNYS nrog rau Tswv Kee Tshiab zaum no tsis hais cov qub los tshiab Hauv paus tswj nreg Hmoob kev ncaj ncees yuav thov qaws tib si tag nrho coj los tuav tswj ua ib teg xwb, thiab yuav txwv tau tsis pub kom nyias ua nyias rau yam ywj siab li yav tag ntxiv.

 

14.  Hmoob Nywj Keeb Neeg tau ris lub npe phem uas ntiaj teb tau cem thiab thuam tias “Vwm Npab” los lawm ntau txheej ntau tiam neeg uas yog kev tshwm sim ntxeem nyeej kev tshoj keeb tshoj kwm lub zim txwv kee los tsis nto plaws rau saum yaj ceeb, los nyob kom muaj chaw teev, chaw tiam, thiab chaw rau pejxeem tuaj kawm kom paub muaj kev cam hwm txog TNYS thiab Tswv Kee tshiab lub kee tiag.

 

15.  Peb yuav los teeb txheeb fab kev tshwm sim kom ntxaws li nram no xws:

 

1]  Yog leeg twg muaj txuj kom rho tawm los teeb txheeb thiab teem kom muaj qhov muag ntaub ntawv meej tseeb tseg rau Hmoob siv ntag, nws tsis yog tias yuav cia muab los khav theeb hais ntawm lub ncauj lawm xwb.

 

2]  Yog leej twg txais tau fab Hwj huaj, Hwj chim Huj lag siv sawv los yuav tsum muab nws rho tawm los mus cawm Noob Neej fab kev Mob Nkeeg raws li TNYS ntaug lees los xws Hmoob ib ntxwm yeej muaj siv los lawm.

 

3]  Yog leej twg txais tau cov txuj ci uas tshwm sim tshiab zaum no ntawd, Nws yuav tsum yog Tim Thooj thiab muaj tim khawv pov thawj kom yoog tau Hmoob Moj Yoog Qau Lw tiag li siv tau.

 

4]  Tus Cag Xeeb Zeej ntawd yuav tsum yog tus neeg xyuam xim thiab tsis nyiam kev dag los khav theeb tuam huam, Cuab lus tshooj lus, xws muaj tsawg los hais cuab dag ntxiv ntau.

 

5]  Nws yuav tsum yog tus los tsim teeb kom tiav hlo txhij toob puaj yam thiab txwv tu rho txiav npluav tsis pub muab tej txuj ci txais tau los ntawd coj mus muag noj, los yog muab mus dag noj; dag haus los ntawm pejxeem rau txhia qhov chaw.

 

6]  Tus Cag Xeeb Zeej ntawd nws yuav tsum yog tus coj txoj kev feeb meej nriav txwv tsis pub kom muaj tej yam qhov tias ib nrab feeb yaj thiab ib nrab feeb yeeb ua yam tsis raug ntsej raug muag; los yog tseem xeeb tshwm sim tsis tau qoos lub meem kib hlwb hau; los yog tsis tau meej pem rau tej txuj ci tshwm sim los ntawd.

 

16.  Hmoob Liaj Txheeb Meem Mooj kav tswj xws: Vim tias nyob ntawd, muaj txhua yam txuab zeej, txuab sim, uas muaj nyob rau lub qab ciaj ntug no, nws puav leej yog TNYS tsim los txhij txhua tib si.  Txhua yam tsav hom tshwm sim tshiab los zaum no, Nws yuav tsum muaj tus Moj Yam ntxwv zoo Yoog raws tus Qauv Lw ntuj xeeb teb tsim raws lub quag ntuj tshoj tsim tiag. Kom nws thiaj yuav muaj tus Cag Cog Tob nyob taus mus ntev kom nws tawg taus paj; txi taus txiv los yug Noob Neej txoj siav nyob mus ib sim nywj keeb tsim, ib txhiab ib txhis kom tsis paub tag paub kawg.

 

17.  Nywj sim keeb txuab sim txhua tsav yam xws peb twb pom muaj kev pauv hloov nyob rau hauv Hiav Txwv Dej Ntuj, xws li nws yuav txawj loj hlob tawg taus paj; txi taus txiv los yug tej txuab zeej sim xws, Ntse, Qav, Kab, Ntsaum txhij toob puaj yam tsav tsiaj uas TNYS thiab Tswv Kee Tshiab coj los txij xyoo 2,000 kom muaj txoj siav nyob mus ntev…..yog leej twg tshawb fawb nws yuav paub txog ntau yam kev pauv hloov tshiab ntxiv xws dej txawj hloov mus  ua ntshav tau.

 

18.  Ntawm Nywj sim keeb txuab zeej neeg los TNYS thiab Tswv Kee Tshiab coj nqis los kuj yuav muaj kev pauv hloov mus raws lub quag ntuj tshoj fab kev cuab huab vam meej nce txeej. Thaum TNYS pom tau tias txuab zeej neeg cuab muaj kev huaj vam meej tuaj lawm, nws yuav tau muaj kev pauv hloov txwm Lij Fai Kab Kwm tswj hwm rau txhua zeej neeg thiab kom Noob neej yuav noj nyob tau rau lub qab ciaj ntug no txuas ntxiv mus lawm yav tom ntej.

 

19.  Ntaub ntawv Faj Lem Keeb los yog Suab Neeg yeej hais ncha twg rau ntiaj teb paub tias lub ntuj tshoj qub yuav txawj tag lub kee, lub teb kav yuav txawj kawg lub nyoog, Nws yuav muaj dua tsheej tshoj tshiab tshwm sim los kav coj tswj tuav lub qab ciaj ntug noob neej txoj siav nyob txuas ntxiv mus rau lub neej lawm tom ntej.

 

20.  Tswv Kee Tshiab  los yeej tau hais tseg rau Noob Neeg Hmoob lawm tias txog thaum lub ntuj tshoj qub yuav tag lub kee, lub teb kav coj yuav kawg lub nyoog mas TNYS yuav los xeeb tshoj tshwm sim kom muaj txog ntau tsav yam xwm txheej tsis hais fab kev tsov rog, fab kev mob nkeeg, fab kev nyiag noj haus, fab kev ntxias dag tib neeg, fab kev txeeb poj tub se, txhua txhia yam kev lwj liam sib txeeb yuav los tshoj xeeb ua kom muaj tshwm sim rau Noob Neej pom.

 

21.  Yog no lub caij lub nyoog ntawd twb ntws txav tig los txog lawm tiag tiam neeg 21 no yog lub caij nyoog hloov los dhos lawm, tej xwm txheej raws li Tswv Kee Tshiab tau hais tseg los ntawd txhua yam tau xeeb muaj tshwm sim tseeb zuj zus nto tawm tuaj rau Noob Neej pom kiag ntawm lub qhov muag tiag.

 

22.  Zaum no Noob Neej tau pom kiag muaj pov thawj tim khawv paub tseeb tias txog lub caij lub nyoog TNYS tau pauv hloov, lub ntuj tshoj dua tshiab ntxiv lawm. Tswv Kee Tshiab tej lus yeej tau qhia meej tseeb tseg lawm tias lub ntuj tshoj tshiab tiam 21 no Noob Neej txhua hom nyob rau lub qab ciaj ntug no yuav tau txais kev saib xyuas los ntawm TNYS thiab Tswv Kee Tshiab lub fwj chim tshiab, kom nyob qab tswj hwm ntawm txoj kev cai hloov pauv tshiab los tswj coj ncaj ncees nreb nreeg yog no thiaj thov kom cov tub tsheej xeeb cag, xeeb zeej yuav tsum tau los ceeb koob xeej raws li nram qab no.

 

 

1.      Txhua tus tub tshaj txuj, tub cawm zeej uas txais tau Hwj huaj, Hwj chim, Txuj ci, Huj lag siv sawv los ntawm lub kee tshoj pauv hloov tshiab tiam 21 no muaj feem ntsig txog Tswv Kee tshiab ces puav leej muaj fai pov puag los ntawm TNYS thiab Tus Tswv nqis los tshiab lub Fwj chim.

 

2.     Txog lub Caij Lub Nyoog lawm, txhua tus tub txais tau lub Fwj Chim Xeeb muaj kev tshwm sim thiab teem muaj qhov muag Moj Kuab Phab Huaj khov kho lawm yuav tau cej luam tej txuj ci kev txawj ntawm nyias tus kheej rau hauv plawv tswj nreg tuav Hmoob hauv paus kev ncaj ncees nrog ntsuam xyuas meej li muab nthuav tawm rau pejxeem siv.

 

3.      Yog leej twg txais tau tus txuj ci tshwm sim tshiab pauv hloov rau tiam 21 no Nws tsis kam cej luam rau Hmoob hauv paus tswj nreg Cag tuav fab kev ncaj ncees haiv paub, tom qab los yog nws tus kheej ho coj mus khav theeb ntawg nraus rau sab nraum thiab ua txhaum rau qhov twg los Hauv paus tswj nreg Hmoob Cag Faj Xeeb kev ncaj ncees yuav tsis nrog nws lees thaj tsob tej xwm txheej xeeb tshwm muaj ntawd.

 

4.    Yog Leej twg txais tau tes txuj ncaj ncees pem -TNYS thiab Tswv Kee Tshiab los txhim kho Noob Neej tsob neeg Hmoob, yog nws ho tsis kam los lees txais yuav TNYS thiab Tswv Kee Tshiab lub fwj chim pov puag ntxiv nrog kev sawv cev ntawd tsob noob neej Hmoob no thov kom txhob kaim/sau ntsig txog TNYS thiab Tswv Kee Tshiab lub npe rau hauv nws cov moj kab sim ntawd.

 

5.     Yog tias cov xov khawm leej twg ho txais tau tes txuj ci lub quag ntuj tshoj pauv hloov tshiab no, Nws ho tsis kam muab los sib npuab koom tso ua ke mus coj hloov pauv haiv neeg Hmoov lub neej, thiab nws tus kheej yuav tsis kam koom tes nkag nrog hauv paus tswj Cag nreg kev ncaj ncees ntawm haiv neeg Hmoov no, peb yuav tsis lees thaj tsob nws tes txuj ci los muab teem kom muaj Moj Kuab Phab Hauj khaws tseg.

 

6.      Yog tias Leeg twg txais tau tes txuj ci pauv hloov rau lub quag ntuj tshoj tshiab no, txawm yog fab fai, nreeg denum twg, yog nws tus kheej tsis kam koom tes los sib nkag ua ke thiab nyob rau hauv Hmoob tus Liaj txheej Txheeb Meem Mooj kav tswj, peb yuav tsis teem tus txuj thiab nws lub npe rau hauv haiv neeg Hmoov tus Moj Kuab Phab Hauj kos tseg cia ua tim khawv pov thawj rau xeeb leej xeeb ntxwv paub.

 

7.      Kev tshwm sim pauv hloov lub neej tshiab ntawm haiv neeg Hmoov zaum no peb yuav cais kom muaj 2 fab nreeg kab kwm kev tswj hwm zoo xws:

 

A.            Fab kev ntsig txog Fab Yeeb, Huj lag siv sawv cawm noob neej kev mob nkeeg, ntsuj plig yuav cia tso lub kee Hwj chim rau TNYS thiab Tswv Kee Tshiab ua tus tswj kav Hwj Huaj ,Hwj Chim kom sawv daws to taub zoo.

 

B.             Fab kev ntsig txog fab Yaj Xeeb Tshwm Txuj Ci, ntaub ntawv kev txawj ntse paub txog txhua yam tsav ntawd peb yuav cia lub kee Tswj nreg pov puag los ntawm Hauv Paus Hmoob tswj nreg kev ncaj ncees txhua tsav yam kom nkag siab txog.

 

8.      Txog caij txog nyoog 2000 xyoo, lub kee quag ntuj tshoj pauv hloov tshiab tshwm sim lawm, txhua tus neeg uas tsis tau raug zeem tsam rau yav tag thiab tsis hais hom neeg twg, los haiv neeg twg peb tsis txhob kaw qhov rooj rau lawv lawm, caw lawv thiab qhib rooj lug dav fo kom lawv nkag los nrog kawm thiab kom lawv thiaj paub txog tias lub kee pauv hloov tig tshiab ntawd twb nqis los txog rau tiam neej 21 no lawm.

 

9.      Txhua tus uas txais tau lub kee tig hloov tshiab tshwm sim ntawd, Tus Txheeb Meem Mooj yuav txwv txiav tsis pub ib tug twg npaj siab los lwv twv lwm tus, thiab nrhiav kev los sib thuam, sib nyom sib txeeb fwj chim, nrog ntxias dag pejxeem kom tawg ua ntau pab ntau pawg ntxiv lawm. Yog leej twg tseem mus coj txoj kev sib thuam sib txeeb fwj chim txw pejxeem kom khiav tawg mus ua ntau pab pawg thiab npaj tswv yim tuaj rov sib nyom, tus ntawd tsis ntev yuav raug TNYS thiab Tswv Kee Tshiab muab tes txuj rho tawm rov qab.

 

10.  Txhua tus txais tau tes txuj pauv hloov tshiab ntawd yuav txawj yoog tuav khov thiab cob taw qhia kom pejxeem txawj sib hlub sib pab, sib pov puag, ib yig mus dhau lub zos, ib lub zos mus thoob lub xeev thiab ib lub teb chaws  mus thoob ntiaj teb, yam ruaj khov nreb nreeg nrog txhim kho lub neej kom mus caum cuag neeg ntiaj teb txoj kev vam meej nce qib.

 

11.   Tus Txheeb Meem Mooj pov puag tswj kav txwv tsis pub ib leej Xeeb Zeej twg yuav coj fab kev txuj ci tshwm sim los pauv hloov lub kee tshiab tiam 21 no mus xeeb kom muaj txoj kev phem tsis zoo tshwm sim rau yam tsis ncaj ncees; xws tub sab, nyiag luag tug, deev luag poj nruab txag, txov luag txoj sia txeeb yuav khoom; ntxias dag nyiaj noj rau tej yam tsis muaj tseeb; kev txim txom lwm tus lub neej xws: Rau yus tus kheej, rau yus tsev neeg, rau yus cuab xeem neeg, thiab rau yus haiv neeg Hmoov ib tug pejxeem twg.

 

12.  Txhua tus Xeeb Zeej txais tau txuj ci huj lag siv sawv los cawm fab kev kaj huv tshav plhuv mob nkeeg ntawd, txwv txiav npluav tsis pub kom xeeb muaj txoj kev phem tsis zoo tshwm sim xws: Dag neeg yuav nyiaj; tsis txaus kho los teem tsiaj kho; tsis pub cem luag los yog mus thuam txog lwm tus Mooj Kav, tsis pub tham ntau ncauj los coj khav theeb, yuav tau coj tus yam ntxwv kom nyob rau txoj kev tus yees, ncaj ncees vees, dawb huv rau txhua yam dejnum xwb.

 

13.  Txhua tus xeeb zeej txais tau lub kee pauv hloov coj tshiab txuas ntxiv rau tiam 21 no kom tsis txhob sib thuam sib faib kev tawg tshwj; txawm nyias  xeeb tshwm sim muaj nyias tes txuj zoo tsis sib thooj los kom nyias ntoj txeeg los ntseeg nyias tes txuj thiab kav tsij rau siab ntso txhim kho kom nws tsuas muaj loj hlob zoo ntxiv rau nyias tes txuj thiab rho tawm los coj mus tswj tuav haiv neeg Hmoov lub kee tiam 21 no txuas ntxiv mus rau yav tom ntej xwb.

 

14.  Txhua tus Xeeb Zeej uas txais tau lub kee quag ntuj tshoj tshwm sim tshiab rau tiam neej 21 no tsuas muaj cai los tshaj tawm tias nws yog tus tswv tshawb fawb saib yog rau fab txuj twg xwb, uas yog TNYS thiab Tswv Kee Tshiab Ntaug Lees los nob cob rau nws tus kheej ntxeem peem kom sawv tsheej los rau Noob Neej Hmoob tau siv xwb. Nws tus kheej yuav tsis muaj cai los tshav yaj ntawg nraus tias Nws thiaj yog tus ub, los tus no kom thiaj tsis ua txhaum rau TNYS thiab Tswv Kee Tshiab tias nws yog tus yuav los theej kaj coj ntawd haiv neeg Hmoov.

 

15.  Txij no mus kom Hmoob tsis txhob ntshai los yog ceeb poob plig ntxiv es tseem pheej nyiam muab Hmoob tej txuj ci puav pheej teej tug TNYS thiab Tswv Kee Tshiab ntaug lees los ntawd zais ntxiv lawm, tseem pheej tsis kam muab rho tawm los ntxuav xyaum txhuam plhws coj los cob taw qhia rau tej xeeb leej xeeb ntxwv kom tau kawm, yog Hmoob pheej tseem ntshai ces nws yuav loj hlob sawv tsis taus mus ciaj haiv rau neeg ntiaj teb pom ib zaug.

 

16.  Txwv txiav tu nrho txog rau txhua tus Kws Xeeb Zeej txais tau lub kee tshwm sim yug dua tshiab uas nyiam muab tej lus yeeb coj los tham nthuav tawm rau sab nraum mus ua lus yaj rau cov neeg tsis paub txog Hmoob zoo ntawd paub ib zaug ntxiv. Luag twb tsis tau paub Hmoob lub neej zoo ces yog luag hnov tej lus yeeb koj tham ntawd luag kuj tseem yuav liam hais tias Hmoob cov lus yeeb ntawd yog lus “Npab Vwm dua los twb muaj", kom nkag siab tob txog koj tus kheej. Koj tsuas muaj cai tham tawm tau tej yam lus kom neeg to taub paub txog thiab nkag siab txog nkaus xwb.


          Teem Txim Raws Txoj Cai

 

            Txog rau txhua tus Xeeb Zeej tsis hais leej twg cov tias txais tau lub kee tshwm sim yug dua tshiab rau tiam neeg 21 xws cov tim xyoob los yog cov tuam thawj uas nej muaj feem xyuam pov puag cam hwm Peb Hmoob tes txuj ci los coj txhim kho haiv zaum no, yog leej twg tsis kam ceeb koob xeej raws kev teem muaj Tus Txheeb Meem Mooj Moj Kuab Phab Hauj khaws tseg no tus ntawm yuav raug rho npe tawm kev teem rau hauv paus tswj nreg kav tswj haiv neeg Hmoov phau ntawv teev npe khaws tseg mus. Los yog tus ntawd yuav raug los ris lub txim teem tseg tias rhuav tshem haiv neeg Hmoov lub kee TNYS thiab Tswv Kee Tshiab tsheej tshoj tshwm sim yug dua tshiab rau tiam 21 no raws kev qib txam raws duas xws:

 

 

            a.         Txhaum zaum 1.         Taw Qhia rau paub

            b.         Txhaum zaum  2.         Ntawv Ceeb Toom nyhav

            c.         Txhaum zaum  3.         Raug Teem Txim Raws Kev Txhaum 

 

 

 

 

Qoov Sua Hmoob

 

Zwj thaj 4   Lub 11 Hli  Xyoo 2010

 

 

TNYS = Tswv Ntuj Yawm Saub

TKSL = Tswv Kee tshiab Soob Lwj

PYTT = Poj Yawm Txwv Txoob

 

 Madison University, 2001, B.S. Business Administration, Magna Cum Laude

Mechanical Engineer and Designer

Yang.nqua@yahoo.com     209-531-7652