HMONG WORLD WIDE RELIGION

Nws Tsis Yog Koj; Kuv; Peb; Kho  Ua Tseem Tos Leej Twg Yuav Los Kho?

 

Tswv Ntuj Yawm Saub [TNYS] ; Tswv Kee Tshiab Soob Lwj [TKSL] thiab Poj Yawm Txwv Txoob [PYTT] , Cag Kev Cai Neej Dab Qhuas Tshwm Sim Yug Dua Tshiab.

Moojkav Haiv Neeg Hmoov..

 

1]   Taw kev mus raws  TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT  Xwb.

 

2]    Siv 3 tug Roj Ntoos nrog ob Tus Ceeb Looj Teem; Zaj Taw Kev kho tshiab Rov, Los  Taw Txoj Hauv Kev Nce Mus Pem Ntuj lawm Xwb.

 

3]      Hloov kev siv Qeej thiab Nruas tsis muab qeej thiab nruas los siv ntau ntxiv lawm.

 

4]      Hloov mus Siv Tus Tsom Huaj los Coj Lub Ntees Paus mus kom nto Ntsis.

 

5]      Foom Hmoov nrog cov lus Nyiaj Kub zoo rau tsev Xyom Cuab nkaus xwb.

 

6]    Tsev neeg uas ntseeg txog Txiv Yawm Saub; Yawm Siv Yis; Yawm Txiv Yeem;  Poj Yawm Txwv Txoob thiab Teev Xwm Kab los pov puag Nyiaj Txiag ces twb yog koj txoj kev Coj Ntseeg lawm.

 

7]    Tso Cai rau Tsev Xyom Cuab los nthuav tawm lawv kev hlub txog niam txiv thiab nco txog niam txiv tej txiaj ntsig.

 

8]      Hloov  txog kev siv cov Tsiaj Txhuv thiab fab kev hu hauv qhua tuaj Qaij Kaus tsis koob xuam yuav siv ntxiv lawm.

 

9]    Pab txuag txog xyom cuab kev siv Nyiaj Txiag thiab cov Sij Hawm los khiav dej num.

 

10]  Tsim los pab cawm daws tso noob neej Tsev Neeg Txom Nyem xws; Tog Kev Neeg, Txhais Yim Neeg; Tub ntsoj,Ntxhais ntsuag.

 

11] Tsim los pab cov Tsawg Kwv; Tsawg Tij; Tub Ntsoj; Ntxhais Ntsuag uas tsis paub txog dab qhuas kom los coj txoj no mus mog.  

 

12]    Kawm txog Keeb Kwm  Hmoob thiab kev sib lwv twv txoj kev xyaum nrog ntiaj teb ua neeg nyob kom coj zoo ncaj ncees; cia muaj vaj huam sawv los sib txig, sib luag.

 

13]  Hloov txoj kev tshiab los coj kom yooj yim thiab ncaj ncees rau txhua Xeem Neeg; thiab txhua Haiv Neeg nyob rau lub luaj pua no.

 

14]  Tsawg kwv; tsawg tij thiab lub neej txom nyem tsis paub dab qhuas los ua tau rau txhua Xeem Neeg tsis cais los tsis tswv leej neeg twg; tsuav yog koj tsev neeg txaus siab los koom nkag ua tswv cuab xwb.

 

15] Tsis cais leej twg, tsav neeg twg; tsuav yog koj koom siab los Coj Ntseeg TNYS; Tswv Kee Tshiab thiab PYTT xwb.

 

16] Tsis koob xuam uas yuav siv Lub Qe; Tus Qaib los coj kev;  Tus Npua tsa nees; los tus nees ntoo thiab tsis taw kev mus haus dej iab; dej daw ntxiv thiab mus nrog Ntxwj Nyoog nyob lawm.

 

17]  Kawm txog ntau lub siab phem coj tsis Ncaj Ncees siv los tav Hmoob txoj kev ua neeg nce qib kom  tau txais kev vam meej los rau Hmoob lub neej.

 

18] Kawm kom paub txog Phaj; txog Tis; Txheej dhau Tiam kom mus txog ntua  Nkauj Puj Ntug thiab Yawm Tswv Ntuj nrog TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT .

 

19]  Kawm kom paub txog noob neej kev daug tshwm sim; thiab vim li cas noob neej thiaj txawj tuag.

 

20] Kawm kom paub txog Dej Dag Nyab lub qab Ciaj Ntug Ib Zaug, thiab kev Txis Txij; Txis Nkawm; uas yog Nkauj Muam thiab Nraug Nus; "LUJ TUB thiab TXHI CI".

 

21] Kawm txog Niam Nkauj Hnub, thiab  Txiv Nraug Hli kev Daug tshwm sim los coj lub ntiaj teb no.

 

22] Yog leej twg txaus siab los Ntseeg koom  ua tswv cuab ces;  txoj kev hloov pauv Hmoob  Lub Neej Tshiab no; Peb qhib rooj lug tos txais koj Lub Tswv Yim txhua lub caij nyoog.

 

23]  Tiam 21 twb yog TNYS; Tswv Kee Tshiab thiab PYTT lub caij nyoog; Soob Lwj Moojkav, Txooj Cag Kev Cai Neej Dab Qhuas yug Tshwm Sim Dua Tshiab  Los hloov tswj tuav  Lub Neej Hmoob kom muaj kev Vam Meej nce qib mus xwb.

 

 24] Tus Cag Neej Dab Qhuas kev coj ntseeg zaum no txawm yog muaj haiv neeg twg; uas lawv tsis tau muaj  zoo tus Moojkav cag coj ntseeg  los teev hawm rau lawv haiv neeg ntawd los tuaj qiv tau Soob Lwj Moojkav, TNYS; Tswv Kee tshiab  thiab PYTT Txoj no coj mus teev siv pov puag rau lawv haiv neeg  ntawd los tau, tsuas yog muab hloov txhais mus ua lawv haiv neeg ntawd cov lus cob taw qhia xwb.

 

25] TNYS thiab Tswv Kee Tshiab , tus Moojkav Cag Neej Dab Qhuas Coj Ntseeg no siv tau rau txhua haiv neeg xws yog haiv neeg twg uas tsis tau muaj txoj kev zoo coj ntseeg los teev hawm txhawb nqa lawv haiv neeg ntawd lub siab lub ntsws nyob txuas ntxiv rau tiam neej 21 no. Zaum no Soob Lwj tus Moojkav no nws yuav tshwm sim los coj tau ntau haiv neeg lawm, yuav tsis yog cia rau Hmoob ib haiv neeg coj ntseeg kheej lawm xwb.  


26]  Yog leej twg txaus siab xav koom tes los coj siv Moojkav TNYS; Tswv Kee Tshiab thiab PYTT txoj Kev ntseeg Neej Dab Qhuas Tshwm Sim yug dua Tshiab no thov caw koj sau ntawv tuaj rau kuv hauv tshuab  hlwb hlau nruab ntug no tau.

 

 YSal92@yahoo.com  209-531-7652

 

     

 

 

 

 

 

 

    Zaj Taw Kev Rov Mus Cuag Tswv Ntuj Yawm Saub [TNYS]; Tswv Kee tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob [PYTT]


Thaum Muaj Neeg Nruam Sim Txog Koj Pib Li Nram No Tias:

 

1.  [  ] Txog Cawv 1; Koj ntog ib teeg sawv tsis ciaj neeg, koj qaug ib tsuag sawv raws tsis cuag luag; txoj cawv ib yog koj cawv koj txais haus tso yuav muab dej ntxuav koj muag tag; yuav taw koj kev mus cuag Tswv Ntuj Yawm Saub {TNYS} Tswv Kee Tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob {PYTT}.

 2.  [  ] Txoj cawv 2, los yog koj cawv; Koj haus tso; yuav muab dej  ntxuav koj muag tag; yuav taw koj kev mus cuag Tswv Ntuj Yawm Saub, Tswv Kee Tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob.

 3.   [  ] Txoj cawv 3, los yog koj txoj cawv; Koj nyob ces ciaj neeg tuag ces ciaj Plig; txoj cawv 3 koj txais haus; yuav muab dej ntxuav koj muag tag; yuav taw koj kev mus cuag Tswv Ntuj Yawm Saub, Tswv Kee Tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob.

                        

  ·        Saub!  neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; noob cag noob li thaum ntxov ub ces dej txiag ua dej txiag; dej txiag quaj zig; txhawv li zig lawm Yawm Saub tej qab tog. Koj Kwv los koj tij muab dej txiag rhaub ua dej sov ces ntxuav koj muag dawb mos sim nyoos tuaj thaum nyuam mos.


 ·        Noob cag noob li thaum ntxov ub; dej txiag ua dej txiag; dej txiag quaj zig txhawv li zim lawm Yawm Saub txoj qab tiab. Koj Niam; koj Txiv; koj kwv los koj tij muab dej txiag rhaub ua dej sov ces ntxuav koj muag dawb mos lis nyoos tuaj thaum nyuam mos Liab. Cas nim no dej txiag ua dej txiag; dej txiag txhawv quaj zig lawm Yawm Saub ncej qab lag; koj kwv;  koj tij; koj Niam los koj Txiv muab dej txiag rhaub ua dej sov; ces ntxuav koj muag dawb mos lis nyoos nqis lawm Yawm Saub Nrag.

 

Nam no ces dej txiag ua dej txiag; dej txiag txhawv quaj zig lawm Yawm Saub qab ncej zeb. Koj niam; koj txiv; koj kwv los koj tij muab dej txiag rhaub ua dej sov ces ntxuav koj ntsej muag dawb mos lis nyoos nqis lawm Yawm Saub teb no.  Sim zog tub tuag txog. 

                      
 

1.  [  ] Txoj cawv 1; los yog koj cawv; koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj plig; koj txais haus; yuav muab mov qhua tshaib rau koj noj tag, yuav taw koj kev mus cuag Tswv Ntuj Yawm Saub, Tswv Kee tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob.

 2.  [  ] Txoj cawv 2; los koj cawv; koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj plig;  koj txais haus; yuav muab mov qhua tshaib rau koj noj tag; yuav taw koj kev mus Cuag Tswv Ntuj Yawm Saub, Tswv Kee tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob.

 3.  [  ] Txoj cawv 3; los koj cawv; koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj Plig; koj txais mus haus; yuav muab mov qhua tshaib rau koj noj tag yuav taw koj kev mus cuag Tswv Ntuj Yawm Saub, Tswv Kee Tshiab Soob Lwj thiab Poj Yawm Txwv Txoob; pog kab yawm kev yog li no.

 

·    Saub!  neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; ntshe noob cag noob li thaum ntxov ub; koj tuag tseeb los tuag cuav; tuag dag los tuag tiag. Hnub no koj tuag tseeb no ntshe tseev tau lub txiaj zam lis yeev tsiv nraim tuaj Ncej Cub; Koj ntsuj Plig tig muag lees mus fib kev; tig ntsej ncuv rov los mloog Tsom Huaj qhub.  Hnub no koj tseev tau lub txiaj zam tsiv nraim  tuaj qab Cais; koj tsuas tig ntsej ncuv, tig muag lees mus fib kab; tig ntsej ncuv rov tom qab los mloog  Tsom Huaj hais thiab taw koj kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT no. Sim zog tub tuag txog.                    

                                   [Taw Kev Lawm]

 

 1.   Saub  neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; ntshe noob cag noob li thaum ntxov ub; ntshe txiv xaiv sawv mus xaiv nyab; yog Nraug Ncwm sawv mus xaiv nyab. Txiv xaiv sawv mus xaiv sev; yog Nraug Muas sawv mus xaiv sev. Nraug Ncwm xaiv sev zog ntuj sua ntuj tom taug tuaj; Nraug Ncwm xaiv tau Pog zag ntxhais nkauj ntxawm ces mus zoo siab;

2.    Nraug Muas mus xaiv sev zog ntuj sua; ntuj tom taug los; Nraug Muas xaiv tau Pog zag ntxhais nkauj ntxawm ces mus zoo plawv. Noob cag noob li thaum ntxov ub; pog zag ces muab mus zoo siab; Yawm Nyiag  muab mus zoo plawv; Pog zag pub tau lub iav nyiaj los rau Nraug Muas coj mus roos tshav.

 3.  Txiv Yawm Saub pub tau lub iav kub rau Nruag Muas coj mus roos hnub; Noob cag noob li thaum ntxov ub, Nraug Ncwm thiab Nraug Muas; Neb kav ntiaj teb tej tib neeg ces Neb ua nruj tis ua nruj; nruj nreem xws txoj hluas nyuj. Neb ua heev tis ua heev; nruj nreem xws txoj hluas hneev. Neb nrhiav tau lub iav nyiaj mus roos 3 mus tshav dej ntub; Neb rub toj; rub peg los quas txhub.

  4.   Dej nyab ces Neb rub toj; rub peg los quas nrab; txog lawm 3, hli ntuj huv; Neb rho tseeb; rho tsho los tiv do; tiv npub; txog lawm zaj laug 3, hli cuab; Neb rho tseeb; rho tsho los ntxhua. Ntshe Pog ntuj ywm siab tsis zoo; Pog ntuj tsis ywm ntiaj teb tej tib neeg. Nraug Ncwm thiab Nraug Muas; Neb kav ntiaj teb tej tib neeg; Neb yuav nruj tis ua nruj,  heev tis ua heev; noj ces Pog ntuj sib ywm siab tsis zoo ces qhib rooj ntug twb ywm los seb; qhib rooj ntug twb ywm los xyuas ces ntshe Oob siv si los nyab qab roob Ntiaj Teb tej tib neeg thiaj tuag tu Noob.

 

 5.  Neb tso Oob siv si ywm los nyab qab hav; Ntiaj Teb tej tib neeg thiaj tuag tu Tsav. Ntshe ntiaj nrag tsuas yuav yeeg ntuj  zaws li quav Qaib; teb tsuas yees teb yeeg xws quav Os; Noob Neej los tuag tag; Noob Tsav los tuag txhua; Noob Neej los tsis muaj; Noob Tsav los tsis tshuav; Ntuj do ntuj li daws; Teb do teb li dus; Noob neej los tsis muaj nyob; Noob tsav los tsis muaj txoos;  ntshe yuav tso Lis Tsi sawv mus tsim noob neej ces ntshe tso lawm Nkauj Iab sawv mus tsim Noob Neej.

  6.  Yog Nraug Oo sawv mus tsim Noob Tsav; Nkauj Iab li sawv mus ua nkauj. Nkauj Ib ua nkauj ntxiag mus 7 niaj; ua nkauj los ua mus ntsiag txiaj; Nraug Oo ua nraug ntxiag lawm 7 xyoo; Nraug Oo ua nraug los ua mus Ntsiag Moo. Ntshe Nkauj Iab li nug tias;  Nraug Oo vim li cas Nkauj Iab sawv los ua nkauj; qas ntxiag mus 7 niaj; ua nkauj los ua mus ntsiag txiaj.

 7.  Nraug Oo ua nraug ntxiag tuaj 7 Xyoo; ua nraug los ua mus ntsiag Moo! Es yog vim li cas?  "Koj mus nug Txiv Yawm Saub seb vim li cas?"  Txiv Nraug Oo li mus nug Txiv Yawm Saub; hais tias; Txiv Yawm Saub? "Vim li cas Nkauj Iab sawv mus tsim Noob Neej; Nraug Oo sawv mus tsim Noob Tsav. Nkauj Iab ua nkauj txiag tau 7 niaj; ua nkauj los ua mus ntsiag txiaj; Nraug Oo ua nraug  ntxiag lawm 7 xyoo, ua nraug los ua mus ntsiag moo; es yog vim li cas?

 8.  Txiv Yawm Saub hais tias tsis vim li cas, yog vim lawm Nkauj Iab tsis ua nkauj yeev lawm Ntav Ntuj; ua nkauj ntxiag los tsis yoog tau lawm tej Laus Txuj. Nraug Oo tsis ua nraug ntxiag lawm Nta Hav; ua nraug los tsis yoog tau lawm tej Laus Tsav; no.   Nraug Oo li rov fib rov los poob; rov fib rov los txog. Nkauj Iab li qhib ncauj los hais; qhib lus los nug tias; " Nraug Oo koj mus nug Txiv Yawm Saub, hais li cas?" Nraug Oo li qhib ncauj los hais, qhib lus los teb tias tsis vim li cas.

 9.  Txiv Yawm Saub hais tias; "yog nkauj Iab tsis ua nkauj yeev tuaj Ntav Ntuj; ua nkauj los tsis yoog tau lawm tej Laus Txuj. Nraug Oo tsis ua nraug ntxiag tuaj Nta Hav; ua nraug los tsis yoog tau lawm tej Laus Tsav; thiaj tsis muaj tub no".  Nkauj Iab Li sawv mus ua nkauj; yeev tuaj Nta Ntuj Ces Nkauj Iab ua nkauj mus yoog tau tej Laus Txuj. Nraug Oo sawv mus ua nraug; ntxiag tuaj Ntav Hav; ua nraug los thiaj yoog tau tej Laus Tsav.  Nkauj Iab ces sawv los ua nkauj yeev tuaj Qab Cub; Nkauj Iab li muaj tag nkawm mus Siab Tub. Nraug Oo sawv mus ua nraug ntxiag tuaj Qab Kev;  Nraug Oo thiaj muaj tag nkawm mus Siab Kiv no. 

 10.    Nkauj Iab hais tias tus ntiv tes loj ces pom qab tis npe; tus Ntiv Tes Yau tsis pom qab tis npe. Nkauj Iab yuav hais tias; Nraug Oo vim li cas Nkauj Iab sawv mus ua nkauj yeev tuaj qab tsev ces pib muaj tag nkawm mus Siab Kiv; Nraug Oo ua nraug ntxiag tuaj qab cub; Nraug Oo los muaj tag nkawm mus Siab Tub.

 11.    Tus ntiv tes loj ces pom qab tis npe; tus ntiv tes yau tsis pom qab tis npe; yuav hu ua li cas?  Nkauj Iab li hais tias; " Nraug Oo; koj mus nug Txiv Yawm Saub seb yuav muab tis npe hu ua li cas?"  Nraug Oo li mus nug Txiv Yawm Saub tias; Txiv Yawm Saub ua cas Nkauj Iab sawv mus ua nkauj yeev tuaj qab cub, Nkauj Iab muaj tag nkawm mus Siab Tub; Nraug Oo sawv mus ua nraug  ntxiag tuaj qab tsev; Nraug Oo muaj tag nkawm mus Siab kiv.

 12.    Tus ntiv tes loj ces pom qab tis npe; tus ntiv tes yau, tsis pom qab tis npe; wb yuav muab hu tuaj ua li cas?  Txiv Yawm Saub hais tias; "Nraug Oo; koj rov fib rov mus poob; rov fib rov mus txog; xyuas saib leeg twg tus ntiv tes loj ces muab  leej twg hu ua Cim Tum; leej twg ntiv tes yau ces muab leej twg hu ua Tum Cim Nplug; no".  Nraug Oo rov fib rov los poob; rov fib rov los txog.

 13.    Nkauj Iab li qhib ncauj los nug; qhib lus los hais tias; "Nraug Oo; koj mus nug Txiv Yawm Saub; hais li cas?"  Nraug Oo qhib ncauj los hais, Txiv Yawm Saub hais tias; "Rov fib rov los poob; rov fib rov los txog; xyuas saib leej twg tus ntiv tes loj ces muab leeg twg hu ua Cim Tum; leej twg ntiv tes yau; ces muab leej twg hu ua Tum Cim Nplug no". Nkauj Iab saib tus tij laug ntiv tes loj ces hu tus tij laug ua "Cim Tum"; saib tus kwv tus ntiv tes yau ces hu tus kwv ua "Tum Cim Nplug no".

 14.    Cim Tum hlob mus tsis tau tiav txuj; Nkauj Iab hais tias;  "Cim Tum cas koj tsis sawv mus tswj ntug?" Tum Cim Nplug hlob tuaj tsis tau mus tiav txiv; Nraug Oo hais tias; "Tum Cim Nplug cas koj tsis sawv mus tswj teb?"  Ntshe Cim Tum hlob tsis tau mus tiav txuj. Cim Tum seev yees mus tswj ntuj. Tum Cim Nplug hlob tsis tau mus tiav txiv, Tum Cim Nplug seev yees mus tswj teb. Cim Tum hais tias Ntuj siab li siab; Teb Nqaim Li Nqaim; tso neej mus xyov puas txaus nyob? Tso tsav mus xyov puas txaus txoos?

 15.   Yawm Cim Kaws hais tias; "Ntuj siab  yum peb tsav siab; teb qig yeeg peb tsav qig"; Ntuj siab tis ua siab; Teb nqaim tis ua nqaim; tso neej mus sib faib los yeej txaus nyob; tso tsav mus  sib yoog los yeej txaus txoos. Tum Cim Nplug hais tias yog no ntshe  tso Yawm Cim Kaws mus ntsuam ntuj saib ntuj dav los ntuj nqaim; teb dav los teb nqaim; tso neej mus xyov puas txaus nyob; tso tsav mus xyov puas txaus txoos?.

 16.    Cim Tum thiab Tum Cim Nplug; Neb li tso Yawm Cim Kaws mus ntsuam ntuj; Yawm Cim Kaws mus 3 hnub dhau lawm 3 ntxeev ntuj los tsis nto ntuj; Yawm Cim Kaws mus 9 hmo dhau lawm 9 ntxeev teb los tsis nto nteeg; dej ntau av tsawg, Yawm Cim Kaws li rov fib rov los poob; rov fib rov los txog.

 17.   Ntshe Cim Tum qhib ncauj los hais; Tum Cim Nplug qhib lus los nug tias; "Yawm Cim Kaws koj mus ntsuam wb ntuj es ntuj siab los tsis siab? Teb dav los tsis dav? Tso neej mus puas txaus nyob? Tso tsav mus puas txaus txoos?" No ces Yawm Cim Kaws hais tias Cim Tum thiab Tum Cim Nplug, ntuj siab yeeg 3 tsav siab, Kuv Cim Kaws mus 9 hnub dhau lawm 9 Ntxeev ntuj los tsis nto ntuj.

 18.    "Teb qig  yeeg 3 tsav qig, dej ntau av tsawg, Kuv  Cim Kaws mus 9 hmo dhau lawm 9 ntxeev teb los tsis nto nteeg , ntuj siab li siab tso neej mus sib faib nyob los yeej tsis puv; teb qig yeeg, dej ntau av tsawg, tso tsav mus sib qee yoog los yeej nyob tsis tag". Cim Tum thiab Tum Cim Nplug; Neb tsuas mus hais rau nkawm  Dav Dub; dav sis daj li sua mus ntsuam ntuj saib ntuj siab los ntuj nqaim? Tso neej mus puas txaus nyob; tso tsav mus puas txaus txoos?

 19.   Ntshe nkawm Dav Dub; Dav sis daj; li sua ya Lag mus ntsuam ntuj, ya lag mus lawm 3 hnub; 3 ntxuaj tis dhau lawm 3 lub roob; ntshe nkawm dav dub; dav sis daj li sua ya lag mus lawm 9 hmo; 9 ntxuaj tis ya dhau lawm 9 lub zoov.

 20.   Nkawm Dav Dub; Dav sis Daj ya lag rov lim hlo; nkawm  Dav Dub; dav sis daj ya lim lag rov los poob; ya lim lag rov los txog. Cim Tum qhib ncauj los hais; Tum Cim Nplug qhib lus lo nug tias, "Neb mus ntsuam wb ntuj; ntuj siab los ntuj nqaim?" Tso neej mus puas txaus nyob los tsis txaus? Tso tsav mus puas txaus txoos los tsis txaus? 

  21.    Ntshe nkawm Dav Dub; Dav sis daj Li sua teb tias; "Wb mus ntsuam neb ntuj; Ntuj siab tis ua siab, wb ya lawm 3, hnub 3, ntuaj tis los ya mus tsis kawg ntuj, tso neej mus los yeej txaus nyob tsis puv;  Teb dav tis dav tsis nqaim wb ya lawm 9, hmos 9, txuaj tis los ya mus tsis kawg nras, ntshe tso neej mus nyob los yeej nyob  tsis tag".

 22.    Cim Tum npau taws vog; Tum Cim Nplug npau taws vog; "Cim Tum khaws nkaus duav los ntaus ib duav Nyuj, Yawm Cim Kaws li tuag ntsaub hauv zuj rau Nkauj Iab - Nraug Oo tus Hneev Nyuj. Ntshe Tum Cim Nplug khaws nkaus duav los ntaus ib duav Nees, Yawm Cim Kaws li tuag ntsaub hauv ntsees rau Nkauj Iab - Nraug Oo tus Hneev Nees".

23.    Yawm Cim Kaws tau phum foom zoj tias; Cim Tum thiab Tum Cim Nplug; Neb siab tsis zoo; noob cag; noob li thaum ntxov ub; Nqaij ces yog Nqaij Cwj Tooj; txha ces yog Txha Cwj Hlau; tshav ntuj tuaj ziab lawm 3, hnub los Nqaij cwj Tooj tsis yaj ntsuav; nag los lawm 3 hmos; los txha plhaub Cwj hlau tsis dam Li dhuav.

24.      Noob cag noob li thaum ntxov ub; nqaij ces yog nqaij cwj tooj; txha los yog txha cwj hlau; tshav ntuj tuaj ziab lawm 3 hnub; los nqaij cwj tooj tsis yaj rhaws; nag los lawm 3 hmos; los txha cwj hlau tsis dam li daws.  Neb siab phem, tsis zoo, neb coj nruj ntaus Yawm Cim Kaws lub tshos hle rau Nkauj Iab-Nraug Oo tus Hneev nyuj. Neb siab heev tsis ncaj ncees, neb muab Yawm Cim Kaws ntaus ris hle rau Nkauj Iab - Nraug Oo tus hneev tag ces. Nim no neb cov noob neej kom nqaij los yog nqaij ciab zib; txha los yog txha plhaub mag; nqaij ciab zib tshav ntuj kub lawm 3 hnub; nqaij ciab zib yaj ntsuav; nag los 3 hmos txha plhaub mag; plhaub mig dam  dhuav; 

 25.      Cim Tum thiab Tum Cim Nplug, Neb siab tsis tiaj; Neb muab Yawm Cim Kaws dai nkaus rau tej ntsis ciab;  ntshe Yawm Cim Kaws pa lwj; pa tsw; tsw lawg neb tej hlab siab;  Neb tsob noob neej mus nyob Ntiaj Teb; noob tsav mus txoos Ntiaj Nrag; tuag 9 tug 10 tug los kom lawv nraim Yawm Cim Kaws qab  niab. Hnub koj nruam sim ces yuav mus lawv nraim  Yawm Cim Kaws qab mus ntxiag to lawm niam ib txhiab no. Cim Tum thiab Tum Cim Nplug, Neb plawv tsis tus; Neb muab Yawm Cim Kaws dai nkaus tej ntsis awv; Yawm Cim Kaws pa lwj; pa tsw; tsw lawg lawm Neb tej hlab plawv. Neb tso noob neej mus nyob lawm Ntiaj Teb; tso noob tsav mus txoos lawm Ntiaj Nrag; tuag 9 tug 10 tug los kom lawv nraim Yawm Cim Kaws qab zaws no. Hnub no koj nruam sim ces koj yuav lawv nraim Yawm Cim Kaws qab ntshaws ntxiag moo to lawm ib txhis tej sis zawv no. Sim zog tub tuag txog.

 26.    Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; noob cag noob li thaum ntxov ub ces neej nrog dab  nyob ua ib puab; dab nrog neej nyob ua ib ke, neej nrog dab sib tis ntsuab; dab nrog neej sib tis ze; Neej sawv nrog dab sib nphoo tshauv; dab sawv nrog neej sib nphoo xua.

 27.   Dab nphoo tsis raug neej muag; neej nphoo raug dab muag, dab tuag mus puv ib tsug 13 hnub; dab fib tsis tau neej ntsuj. Dab tuag mus puv ib tsug 13 hnub; dab tsis txawj rov los. Dab tuag mus puv ib tsug 13 hnub; dab fib tsis tau neej mob. Dab tuag mus puv ib tsug 13 hnub;  dab tsis txawj rov.  Ntshe neej tuag puv ib tsug 13 hnub; Neej fib tau dab ntsuj. Neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub; neej txawj rov los; ntshe neej tuag puv ib tsug 13 hnub; neej fib tau dab mob. Neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub; neej txawj rov.

 28.   Yog Noob Cag Noob li thaum ntxov ub; Pog Puag thiab Yawm Ntsoog; Neb los sij nquag; Neb tsuas rhaub tau  3 taig dej sov lim so tuaj Plag Xab. Neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub neej los ces neej tsuas ntxuav Plua Luaj; Plua Av; luag ntxhi los  Pauj Dab. Yog Noob Cag Noob li thaum ntxov ub; Pog Puag thiab Yawm Ntsoog; Neb los sij nquag. Neb tsuas rhaub tau 3 taig dej sov lim so tuaj Plag Txuas. Neej tuag mus puv ib tsug 13 Hnub; neej los ces neej tsuas ntxuav plua luaj; plua av; luag li ntxhi  pauj qhuas.

29. Yog neej siab tsis tiaj; neej muab dab lawb mus dua toj; neej muab dab lawb mus muag noj. Neej muab dab lawb mus dua hav; Neej muab dab lawb mus muag hnav.  Neej sawv mus sib nphoo tshauv; dab li sawv mus sib nphoo xua;  neej nphoo tsis raug dab muag; dab nphoo raug neej muag; neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub;  neej fib tsis tau dab mob. Neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub;  neej tsis txawj rov. Dab seb neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub; neej fib tsis tau dab tuag. Neej tuag mus puv ib tsug 13 hnub; neej tsis txawj rov los. 

 30.    Noob cag noob li thaum ntxov ub, yog lawm Pog Puag thiab Yawm Ntsoog; Neb tsuas los sij nkeeg. Neb tsis rhaub 3, taig dej sov lim so tuaj plag xab. Neej tuag 9 tug 10 tug los sawv tsis tau rov los ntxuav plua luaj; plua av; mus pauj dab.

 31.    Ntshe yog lawm Pog Puag thiab Yawm Ntsoog; Neb tsuas los sij nkeeg. Neb tsis dhaub 3 taig dej sov lim so tuaj plag txuas. Neej tuag 9 tug 10 tug los sawv tsis taus rov los ntxuav plua luaj; plua av; luag li ntxhi mus pauj qhua. tuag 9 tug 10 tug los mus lawm Sib Nraim. Hnub no koj tuag mus puv ib tsug 13 hnub; koj yuav tsis txawj rov los; koj yuav lawv nraim Yawm Cim Kaws qab mus  no.  Sim zog tub tuag txog.

 
               Noob Xyoob; Noob Ntoo

32.     Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; Noob Cag noob li thaum ntxov ub; ntuj do ntuj li daws; teb do teb li dus; noob xyoob los tsis muaj; Noob Ntoo los tsis tau; ntshe ntuj do ntuj li daws; teb do teb li dus; yuav tso lim tsi  mus muab noob xyoob; noob ntoo lawm Yawm Saub Peg zoov laug; Cim Tum thiab Tum Cim Nplug li tso nyuj txaig; nyuj peg nraug mus muab noob xyoob; noob ntoo lawm Yawm Saub peg zoov laug.

 33.    "Ntshe nyuj txaig; nyuj peg nraug mus pom txawj muab los tsis txawj coj; txawj muab los tsis txawj nqa. Nyuj txaig; nyuj peg nraug; mus muab noob xyoob los noj tag; noob ntoo los noj txhua.  Nyuj txaig; nyuj peg nraug rov fib rov los poob; rov fib rov los txog".  Cim Tum qhib ncauj los hais; Tum Cim Nplug qhib lus los nug tias; Nyuj txaig; nyuj peg nraug; Koj mus muab wb noob xyoob; noob ntoo; lawm Yawm Saub peg zoov laug? Koj muab tau los tsis tau?  "Nyuj txaig; nyuj peg nraug; hais tias kuv pom txawj muab los tsis txawj coj; pom txawj muab los tsis txawj nqa. noob xyoob los kuv muab noj tag, noob ntoo los kuv muab noj txhua; neb noob xyoob los kuv muab tsis muaj; noob ntoo los kuv muab tsis tau?"

 34.    Cim Tum thiab Tum Cim Nplug; neb tsuas tso Noog tsam; Noog Lim Tsig mus muab noob xyoob; noob ntoo; lawm Yawm Saub peg zoov laug. "Noog tsam; Noog Lim tsig mus txog pom txawj muab los tsis txawj coj; pom txawj muab los tsis txawj nqa; ya li lag noob xyoob nrog poob tag.   Ntshe Noog tsam; Noog Lim tsig rov fib; rov los poob; rov fib; rov los txog". Cim Tum qhib ncauj los hais; Tum Cim Nplug qhis lus los nug tias; Noog tsam; Noog Lim Tsig; Koj mus muab wb li noob xyoob; noob ntoo; lawm Yawm Saub peg zoov laug; koj muab tau los tsis tau?. "Noog tsam; Noog Lim tsig teb tias; kuv muab tsis tau; pom txawj muab los tsis txawj coj; pom txawj muab los tsis txawj nqa. Kuv ya li lag noob xyoob; noob ntoo; poob tag; ces noob xyoob los muab tsis muaj; noob ntoo los muab tsis tau".

 

 35.     Ntshe Cim Tum thiab Tum Cim Nplug; Neb tsuas mus hais Noog Cim Pem mus muab noob xyoob; noob ntoo lawm Yawm Saub peg zoov laug; ces "Noog Ci Pem tsuas ya li lag mus muab; mus txog Noog Cim Pem pom txawj muab los tsis txawj coj; txawj muab los tsis txawj nqa. Noog Cim Pem tsuas muab npuav li zig rau tej kaus ncauj rig lis zoj tej xwb qwb; Noog Cim Pem tsuas coj rov fib rov los poob; rov fib rov los txog". Cim Tum thiab Tum Cim Nplug; Neb tsuas qhib ncauj los hais; qhib lus los nug hais tias Noog Cim Pem; koj mus muab wb Noob Xyoob; Noob Ntoo lawm  Yawm Saub Peg Zoov Laug; koj muab tau los tsis tau?

 36.     No ces Noog Cim Pem teb hais tias; "Kuv mus muab Noob Xyoob; Noob Ntoo lawm Yawm Saub Peg Zoov Laug; pom txawj muab los tsis txawj coj; pom txawj muab los tsis txawj nqa. Kuv muab npuav lis zig tej kaus ncauj rig lis zoj tej xwb qwb; coj rov fib rov los poob; tau niam peb mus taub teg no". ces Cim Tum muab haub lis hawv lawm ntuj sua ntuj tom peg; lawm tej tsib peg; yuav tsis txaus lawm Cim Tum tus lau qaib coog raub.  Tum Cim Nplug muab haub lis hawv lawm tej tsib taug; tsis txaus lawm Tum Cim Nplug tus lau qaib coog npauj; ces ntshe ntuj qhuav ntuj li qhawv tuaj 7 niaj; teb qhuav teb li qho tau 7 xyoo. Noob xyoob nrog qauj tag; Noob ntoo nrog qauj txhua; no ces ntshe Cim Tum thiab Tum Cim Nplug yuav hais tias ntuj qhuav tis ua qhuav; teb nkig qhuav tis ua nkig; noob xyoob tsuas tuaj tsis taus; noob ntoo los ntshe hlav tsis loj.

 37.     Pog Xob hlob loj ces Yawm Xob hlob txaus; Tum Cim Nplug yuav hais rau Nkauj Iab sawv los ua ntuj tsaus li nciab; mus hais rau Nraug Oo sawv los ua ntuj tsaus li ntxhoo; ntshe Tum Cim Nplug mus hais Yawm Xob nthem li nqhawv; Dej nag li rig lis Hawv; mus hais Pog Xob nthem li nqho; Dej nag li rig lis hlo; Nag tshau nag zig qas zoj tuaj txhais peg; noob xyoob li tuaj ces Nag tshau nag zig qas zoj tuaj txhais tog; noob ntoo li rhau cag qas zus tuaj kaus; ntshe noob xyoob ces yuav ciaj tuaj lawm niam 3, mus tib tug.

 38.     Muaj tug ces yog Nas Kos tug; muaj tug ces yog Tub Qoovsua Noob Neej tuaj txiav mus Hiab Lev; txiav lawm Ntxov; muaj tug ces yog Tub qoovsua Noob Neej Tug; txiav mus ua phuaj txiav lawm Lig; tshuav niam mus ib tug; 9, xyoo li xyoob txwj; 8, xyoo los xyoob laug; tshuav lawm niam 1, tug ces ntsis los Noog Ku Tho; hauv paus los Nas Kos Ntxo; ntsis los Noog Ku Ncaws hauv paus los Nas Kos kaws.

 39.     Tshuav lawm 1, tib tug; 9, xyoo los yog xyoob txwj; 8, xyoo los yog xyoob laus; Tub Qoovsua Noob Neej ris riam; ris tuaj ntawm duav; nqa riam; nqa tuaj ntawm tes; yuav mus muab lawm txooj xyoob txiav li nrho; ob yag los yuav tsis tag; ib yag los tsis ntxaus; ces yov yuav 1, taus; tsa xoos; phua plhawv tuaj nruab nrab; 2, txwg tuaj khwb rwg; yog lawm neej dab lub chaws mus dub muag; 2 txwg tuaj ntxeev liaj ces yog lawm neej dab lub chaws luag. Yog 1, txwg tuaj ntxeev liaj; muaj txwg tuaj khwb rwg; ces yog lawm neej dab lub chaws tuaj sib txuas lus no; noob cag, noob thaum ntxov ub ces neej dab kev sib txuas lus ces yog txuas lus tuaj ntawm yas xyoob coj yaj kuam no.     Tiam sis lub kee  ntuj tshoj tiam 21 no ces yog Tswv Ntuj Yawm Saub thiab Tswv Kee Tshiab Tsob Kob Hwj chim los kav cev noob neej Yaj Ceeb thiab Yeeb Ceeb; Neej thiab dab sib txuas lus ces yog txuas los ntawd pa xyab, pa tswm ciab xwb.  Sim zog tub tuag txog.

 

             [qhov no tag ib nqis, ntawm no tag ib quag]

 

40.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; ntshe Nag tshau nag zig lis zoj tuaj txhais peg; noob ntoo ces nrhau cag zus li tuaj ceg; nag tshau nag zig lis zoj tuaj txhais tog. Noob ntoo li nrhau cag zus tuaj kaus; ntshe tuaj lawm niam mus 1, tug; muaj tug ces yog Tub Qoovsua Noob Neej tuaj txiav lawm ntxov; muaj tug ces yog Tub Qoovsua Noob Neej tug; txiav mus tshib loog; tshuav lawm niam mus 1, tug; 9, xyoo yog ntoo txwj; 8, xyoo yog ntoo laug.   Tub Qoovsua noob neej nqa taus; nqa tuaj ntawm tes; Ris riam; ris tuaj ntawm duav yuav mus muab ntov li ntho; muab nruab nrab los ua hleb rau koj caij; muab hauv paus los ua tsev rau koj nyob; muab ntsis los ua koj pam; koj xau thawm hnub; coj mus thawm hmo no. Sim zog tub tuag txog.

                                    Taij Xeeb Teb Xeeb Chaws

 
Thaum koj los taij xeeb teb xeeb chaw; ib lub teb chaws rau ib lub teb chaws; koj hlawv nyiaj yaj khaum mus them nqi; kom mus txog rau qhov chaws xauv xeeb.  yug tus neeg ntawd.

 

Yog ib leej tub no koj hais qhia tias:  "Koj lus tsho tsuj tsho npuag nyob rau ntawm Ncej Dab, Ncej Qhuas; {Tsev Kho Mob Yug  Npe} koj mus muab koj thiaj tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT.

 

      Yog ib tug nkauj ntxhais no ces koj hais tias "Nyob rau ntawd qab txag, qab txees; {Tsev Kho Mob Yug Npe} Koj mus muab Koj thiaj tau tsho tsuj; tsho npuag hnav mus Cuag TNYS; Tswv Kee Tshiab thiab PYTT no. poj kab yawm kev yog li no. Tsho tsuj tsho npuag tau tag; Koj tseev tau lub txiaj zam yuav mus Cuag TNYS, Tswv Kee tshiab thiab PYTT; koj yuav mus nce Txiv Yawm Saub tus ntaij ntuj [Ceeb looj Teem] koj li tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT;


1.    Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas ntim tau lub txiaj zam yuav mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT; Koj mus txog lawm tswv teb, los tswv chaws; tswv npaj, los tswv moos.   Thaum koj nyob ces koj noj tsuag lawm luag ib ntsug teb; haus tag lawm luag ib ntsug dej; koj rauv tag lawm luag Ib ntsug taws. Koj yuav mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT;  koj muab nyiaj txiag xyab ntawv los mus them luag nqi dej; nqi taws los ua luag tsaug teb; tsaug chaws;  xeeb teb; xeeb chaws li tso koj kev  lug; koj li tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT no. Koj mus txog ntawm dej, Dej hlob tis ua hlob, koj muab nyiaj txiag los ntiav mab suav nquam koj li mus dhau no.    

 
 

 2.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog;  koj tsuas tseev tau lub txiaj zam mus txog pem tswv teb los tswv chaw; ntshe koj yuav mus muab koj lub tsho tsuj; tsho npuag hnav; koj li tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee tshiab thiab PYTT no; [ Koj yog ib leeg tub cag] [Koj yog ib leeg ntxhais qhua],  koj li tsho tsuj; los tsho npuag [nyob lawm ncej dab, ncej qhuas] [nyob lawm ncej,  txag cej txees]. "[Koj mus muab lawm ncej dab,  ncej qhuas]"  "{Tsev kho mob yug npe}" "[Koj mus muab lawm ncej txag, ncej txees]" koj li tau tsho tsuj; tsho npuag hnav tag;  koj li tau kev mus TNYS, Tswv Kee tshiab thiab PYTT

 

 3.     Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog;  koj tsuas ntim tau lub txiaj zam  mus txog lawm txiv Yawm Saub tus ntaiv ntuj [Ceeb Looj Teem] zeb cwj; zeb lag nplua; zeb cwj zeb lag npliag; koj yog tub tuag; koj mus taus; Koj tsis tim ntshai'  koj li tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT no. 

                      Taw Nce Tus Ceeb Looj Teem Ntaiv Ntuj.

 

4   Saub Es Neej Thiab Teb Ntsig Sim Log; teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas tseev tau lub txiaj zam  nce lawm Txiv Yawm Saub tus ntaiv ntuj ces .

Luag Nce 1, Qib, Tseg Koj Txhob Nce:  Luag Nce 2, Qib; Ces Koj Li Nce 1, Qib.   Luag Nce 3, Qib; Koj Li Nce 2, Qib. Luag Nce 4, Qib; Koj Li Nce 3, Qib.  Luag Nce 5, Qib; Koj Li Nce 4, Qib.  Luag Nce 6, Qib; Koj Li Nce 5, Qib.  Luag Nce 7, Qib; Koj Li Nce 6, Qib.  Luag Nce 8, Qib;  Koj Li Nce 7, Qib.  Luag Nce 9, Qib; Koj Li Nce 8, Qib. Luag Nce 10, Qib;  Koj Li Nce 9, Qib.  Luag Nce 11, Qib; Koj Li 10, Qib.  Luag Nce 12, Qib;  Koj Li Nce 11, Qib.  Luag Nce 13, Qib;  Koj Li Nce 12, Qib.  Luag Nce Qas Txhiab Qas Pua Qib Mus Kom Nto Ntuj; Koj Li Nce Qas Txhiab Qas Pua Qib Mus Kom Nto Ntuj Ces Koj Li Mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT tos.

 

  5.     Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog;  koj tsuas ntim tau lub txiaj zam nce hlo mus nto ntuj  koj mus txog lawm nkawm dab zov rooj ntuj; nkawm dab zov rooj ntuj ua nplawm tooj nrov nrooj; nplawm teb nrov nrig; nplawm tooj nrov ziag tom tej tuaj; nplawm taw nrov ziag tom taug los,  nkawm dab rooj ntuj hais tias; koj yog ntiaj teb  tib neeg; thaum koj los; koj los ua ntsug; koj los ncej lag koj mus nyog.  Nim no koj rov ces koj rov ua quaj ziag; koj rov saub lag; koj rov tsis nyog; koj yog ntiaj teb tib neeg koj los mus ua dab tsi?  Koj daj ntev tis ua daj. "Koj teb tias; koj daj ntev tis hlua maj; koj duav ntev tis tsawg duav; koj teb tias; koj duav ntev tis hlua hnub no,  nkawm dab zov rooj ntuj hais tias vim li cas koj li los? Ces koj hais tias tsis vim li cas;        

 

      {Hloov Cov Nqe Lus Hais ; Tuag yog Vim Dab Tsi xws: noj yeeb tshuaj tuag. ua tub rog tuag.  nyob tom qab lawm]

             

6.    “Vim tau lawm Yawm Nyoog siab tsis tiaj plawv tsis tus; tso tau Txiv Tum los poob Ntiaj Teb. Txiv Tum poob lawm Ntiaj Nrag; koj khaws tau noj ua mob ntxiag lawm koj txoj hlab siab; ua no zaws lawm koj txoj hlab plawv; es koj cev lo liag txaj; koj hau lo liag ncoo; leej kwv los leej tij; leej tub los leej kiv; hu cuaj hauv neeb tuaj kho los kho tsis kaj; Yim hauv tshuaj tuaj kho los kho tsis zoo; tshuaj nyob lawm ncej tsuas; hu tshuaj los tshuaj cawm tsis cuag; neeb nyob lawm ncej zeb hu neeb los neeb tsis teb;  koj thiaj lis tau txais txoj kev tuag no”.

 

  7.    “Koj ntoo maj ntoo tub lu; koj hlab tsuj hlab npuag tu,  ntoo maj ntoo tub qaug; koj hlab tsuj hlab npuag ntaug; koj ntiv tes los ua hmuv tsaug; koj taw coj koj cev qaug; koj ncej npab los ua hmuv xyoob hauv caug los ua qog qaib; koj tu siav zim tuaj ntawd ncauj; tu pa zim tuaj ntawd lo; koj kev ploj kev tuag to li tog tom hnub tuaj koj li los no;  nkawm  dab zov rooj ntuj li tso ncauj,  tso lus; koj li tau kev los mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT tos.”

 8.    Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas tseev tau lub txiaj zam  nce hlo lawm Txiv Yawm Saub chaw mus Noj Sus  luag muab luag Sus Noj;  Dej Ntseb Ntsuag rau Zeb Zuag  Ntsib.  Koj muab Dej Ntseb Ntsuag Ua Dej Ntxuav tes luag nthuav luag Sus Noj. koj  nthuav koj Sus Noj; koj Noj Sus ces koj yog tub tuag koj noj ces noj tsuag...  tsam ntsis Koj mus tsis Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT; Koj Noj Li  Mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT no;

 

                                   Chaw Noj Sus Tag

 

9.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas tseev tau lub txiaj zam nce hlo txog lawm Txiv Yawm Saub Pas Dej Iab, dej iab tis ua iab; luag yuav haus Pas Dej Iab; luag li luag haus taus; luag haus 3, pas; Koj li koj haus tsis taus; Koj haus  3, Lwg; luag li luag haus taus; Luag haus 3 Nphoo; Koj li koj haus tsis taus; koj haus  3 Taus. Koj mus haus lawm Txiv Yawm Saub Pas Dej Iab; Koj tseg koj tsis txhob haus tsam ntsis koj tuag dua ib zaug ntxiv,  koj tsis mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT; koj txhob haus koj thiaj mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT no.

 

 10.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log, teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas tseev tau lub txiaj zam  nce hlo txog lawm Txiv Yawm Saub toj zeb zag, dawm zeb tsov ces zeb zag, zeb tsov rua ncauj lug luaj qhov Pam; yuav nqos koj, koj tsis tim ntshai,  koj tes lauj qaim qho koj xyob maj coj mus ntsaws zeb zag, zeb  zuag Lub ncauj.  Zeb zag, zeb tsov rua ncauj luaj qhov huab, Koj tsis tim ntshai koj tes lauj, qaim qho, koj xyob ntuag coj mus ntsaws ntso zeb zag, zeb zuag lub qhov lo, ces  zeb zag, zeb zuag li kaw ncauj, koj li tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee  Tshiab thiab PYTT tos.

 

 11.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log, teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas ntim tau lub txiaj zam nce  hlo yuav mus txog  Txiv Yawm Saub; Koj yuav mus thov daim ntawv ua nkauj coj ua nraug lawm Ntiaj Teb, yuav mus thawj ua ntiaj teb leej tib neeg ces koj mus txog, Txiv Yawm Saub. ces yog tus uas tsis zaum tsaws tuaj saum sam thiaj; fwj txwv tsis dawb  xws xov nyiaj ces tsis yog Txiv Yawm Saub. Koj mus thov daim ntawv nkauj ntawv nraug, tsis yog tus zaum tsaws tuaj saum sam tsum fwj txwv tsis dawb  xws xov kub ces tsis yog lawm txiv Yawm Saub.

 

 12.      Txiv Yawm Saub  yog tus uas zaum li tsaws tuaj saum sam thiaj; fwj txwv dawb  xws xov nyiaj, tus uas zaum tsaws tuaj saum sam tsum fwj txwv dawb xws xov kub, thiaj yog  txiv Yawm Saub. koj mus thov daim ntawv nkauj, ntawv nraug ces Txiv Yawm Saub nug tias; koj puas yuav daim ntawv mus ua Nees los koj yuav daim ntawv mus ua twm?;  Koj teb tias koj tsis yuav? Txiv Yawm Saub hais tias; vim li cas koj tsis yuav, koj hais tias; tsis vim li cas; daim ntawv mus ua twm los ntshai luag laij; yog li  muab daim ntawv mus ua Nyuj.

 

 13.      Koj yuav los tsis yuav; Koj hais tias koj tsis yuav?; Txiv Yawm Saub tias; vim li cas koj tsis yuav? koj hais tias daim ntawv mus ua nyuj  ntshai luag thauj, Txiv Yawm Saub nug tias yog li  muab daim ntawv mus ua Nees; koj yuav los tsis yuav? Koj hais tias koj tsis yuav daim ntawv mus ua Nees los ntshai luag Caij  Txiv Yawm Saub hais tias; yog li  muab daim ntawv mus ua npua, koj yuav los tsis yuav? Koj hais tias koj tsis yuav daim ntawv mus ua Npua los ntshai luag tua.

 

14.      Txiv Yawm Saub hais tias; yog li muab daim ntawv mus ua Dev; koj yuav los tsis yuav? koj Hais tias daim ntawv mus ua Dev los ntshai ntiaj teb tib neeg cem. Txiv Yawm Saub hais tias; yog li muab daim ntawv mus ua qaib; koj yuav los tsis yuav; Koj hais tias koj tsis yuav?. Koj hais tias daim ntawv mus ua qaib los ntshai ntiaj teb tib neeg tus hniav ntaj los hniav riam no. Txiv Yawm Saub nug tias yog li no koj yov yuav daim ntawv zoo li cas?  Koj li qhib ncauj qhib lus los thov; qhib ncauj; qhib lus los hais.

 

15.       Koj hais tias koj yuav daim ntawv tias txog zaj laug  yeeg coj 3, hli cuab; Zaj nab yeeg 3, hli tshav; tshav ntuj ces ua xob  xiab tuaj nraum toj.  Tshav ntuj ces ua npauj kab xiv tuaj xwv; Nqa nrog leej niam leej txiv mus ua noj.  Yuav daim ntawv uas txog zaj laug  yeeg 3, hli Cua; Zaj nab  yeeg 3, hli tshav; Nag los ces ua xob  xiab tuaj nram hav; tshav ntuj ces quaj xob nqa nrog leej Niam leej Txiv mus ua hnav no.

 

 16.       Txiv Yawm Saub li tshawb ntawv zog ntuj sua teb tom peg tuaj; li txheeb ntawv zog teb tom taug los; li muab daim ntawv ua nkauj ua nraug thiaj yog daim ntawv tias rov los thawj ua ntiaj teb tib neeg thiaj tau zoo, koj yuav daim ntawv ua li Txiv Yawm Saub muab koj li rov los thawj ua ntiaj teb tib neeg thiaj li tau zoo no.

 

 17.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog;  koj tsuas ntim tau lub txiaj zam mus muab koj daim ntawv nkauj, ntawv nraug ntsaws li ntso rau koj tej nqaws tsho; koj muab ntawv nkauj; ntawv nraug tsaws li ntso rau koj tej nqaws Awv,  Txiv Yawm Saub hais tias; koj yuav mus rau qhov twg?  koj hais tias ntawv nkauj; ntawv nraug los koj tau; koj yuav rov mus Cuag tswv kee tshiab thiab PYTT no ces Txiv Yawm Saub li tso ncauj; tso lus rau koj  rov los mus Cuag Tswv Kee Tshiab thiab PYTT.

 

 18.      Tus uas ntsej dub muag doog li txig ces hu koj ua npau taw qas vog, ces tsis yog koj Poj. koj Poj Yawm,  tus ua ntsej dub muag doog; nplawm tooj nrov nrooj; nplawm taw nrov nrawv ces  tsis koj pog koj yawm. Tus ua ntsej  muag luag li ntxhi; hu koj luag li nyav, koj tsis tim ntshai  koj tsuas yuav mus dai lawm Poj Yawm qab tseeb tuav Poj Yawm qab tshos; Koj thiaj mus Cuag PYTT no.  Koj mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab  PYTT tag; koj Poj Yawm nug tias koj los es leej twg xa koj los? Koj hais tias yog   Tsom Huaj xa kuv los no ces  PYTT nug tias yog li koj mus tos seb; tos tau los tsis tau?   

 

 19.      koj hais tias mus tos los tos tsis tau? Vim luag yog Hmoob Nom Hmoob Tswv; luag muaj Ntaub muaj Ntawv xa koj los ces koj tsoj qab los tsoj tsis cuag; koj mus tos los tos tsis tau;  koj thiaj tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab.  Yog Poj Yawm nug hais tias; yog li no tso rau ntshiab mus tshuaj seb puas tau los tsis tau? no los Koj hais tias tso ntshiab mus tshuaj los tshuaj tsis tau; txhob tso ntshiab mus tshuaj ua rau TNYS thiab Tswv Kee Tshiab poob ntsej muag, kav tsij txhawb hwj huaj hwj chim mus rau xwb, luag thiaj yuav tsim muaj lub chaw los teev los tiam nej nyob rau hauv lub qab ciaj ntug, vim luag yog Hmoob Thawj Nom Thawj Tswv no.

 

 20.      Luag muaj Ntaub Ntawv xa koj tuaj; luag tuaj ces tuaj Saub Lag; rov ces rov ncej lag; tuaj ces tseb zaub tuaj; rov ces tseb zaub; Tseb pos rov; tso ntshiab mus tshuaj los tshuaj tsis tau qab no; koj thiaj tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee tshiab; kom PYTT tsis txhob tsoj qab taug lw; tsoj qab los tsoj tsis tau; tsoj lw los tsoj tsis cuag; koj thiaj tau kev mus Cuag TNYS, Tswv Kee tshiab no.

 

 21.      Saub es neej thiab teb ntsig sim log; teb thiab neej ntsig sim voog; koj tsuas tseev tau lub txiaj zam  mus Cuag TNYS, Tswv Kee Tshiab thiab PYTT tag; koj mus dai lawm Poj Yawm qab tseeb; dai Lawm  Poj Yawm qab tshos; koj mus txog nram tiaj; nram li tus; nram tus; nram lis theeb; muaj 9 txoj kev tuaj sib txig; 8 txoj kab tuaj sib law ces  koj txoj kev mus ua luag nyab. Txoj kev txhais peg ces yog lawm nkauj sua Nraug Lis Vaub txoj kev mus ua luag nrheb. Txoj kev txhais taug yog lawm Nkauj Sua Nraug Lis Vaub txoj kev mus ua luag ntaub.

 

 22.     Txoj kev nruab nrab ntshe toj tsuag dauv lis hlawb hneev Nyuj hneev Nees los cej lua; ntshe koj tsis tim ntshai koj txoj kev mus ua luag nyab ces yog txoj kev mus nruab nrab; Koj tooj hau  ntsoov mus txoj kev nruab nrab thiaj yog koj txoj kev mus ua luag nyab no.  sim zog tub tuag txog.

                              

                                               Tag li no.

 

Lub Fwj Chim  Ntawd Yog Hau Sam Hmoob “Tus Tswv Niam Ntawv Yaj Soob Lwj”

Hau Sam Hmoob “Niam Ntawv Yaj Soob Lwj” Nws tam li yog ib tug Plhab Phuv Thab Caub los yog Yexus ntag kom Hmoob nkag siab txog Hmoob tus Cawm seev.

 

                   Fab kev khiav dej num muaj li no xwb

 

1.   Txiv Tsom Faj      = Thawj Tswj Cag Neej Dabqhuas.

2.      Txiv Tsom Huaj   = Thawj Coj Leg Dejnum Txhua Tus Nruam Sim 

3.      Txiv Thawj Xyom Cuab = Kev Txuzs Tswv Yim Nrog Tsev Neeg.

5.      Txiv Kav Xwm  = Thawj Tuav Thaj Tsob Txhua Yam Dejnum

6.      Txiv Tshwj Kab  = Tub Leg Pluag Noj Haus

7.      Niam TsauTxhuv, Cub Mov Noj.

 

1.           Qhuab kev siv raws zaj tshiab no

2.           Muab cov paj nqa los mus rau tus nruam sim

3.          Tub kiv txoj kev hlub niam txiv thiab nco tej txiaj ntsim

4.           Foom Hmoov zoo rau tub kiv nyob tom qab

5.           Ua tsaug rau zeej tsoom.

 

                         Cov ntsiab lus ua sawv daws tsaug.

 

Txog rau thawj xyom cuab; Peb cov Niam hlob, Txiv txawm; Dab laug, Yawm yij; Muam phauj, Yawg laus; Kev neej, Kev tsav, Cov phooj, Cov ywg, Hlob, yau. Cov nyob deb, nyob ze; Cov tshwj kab, Kav xwm; Niam ua mov; Txiv Tshwj kab; Txiv cuab tsav; thiab Thawj lwm tub ncig dejnum txhua tus. 

Nej tus txiaj ntsim; Peb xyom cuab yuav ris; Nej tus txiaj ntsha; Peb xyom cuab yuav nqa; Nej tuaj saib; xyuas [  ] los nej tseem muaj lub siab hlub tshua; nej tseem coj nyiaj txiag; coj xyab ntawv; coj laj lim tswv yim dag; zog tuaj txhawb peb lub dag; zog thiab nrog nta txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv ntawd [    ] dhau los txog rau hnub no, ua tau ib lub  nteeg zoo rau [   ]  

 

Yeeb vim peb tuaj nyob qiv luag toj los yug yaj; qiv luag tais los rau ntxhai; Peb tsev xyuas cuab nqa tes ua nej txhua; leej txhua tus tsaug ntau!!. Nej xav kwv, xav tij thiab kev hlub tshua; qee zias nej lub caij nyoog, tuaj pab peb ntoj Nws Laus dab, tiam Nws laus qhua tiav.

Nej txhem zias lub dag; zog tuaj pab peb tsev xyom cuab ntoj Nws laus kev neej tiav; nta Nws laus kev qhua txhee. Nej tuaj nrog peb xyom cuab nyob nyiaj hno koos ntsim thiab nyob nyiaj tshaib mus yoo qhis.

Nyob hnub thawm hmo, nyob hmo thawm hnub. Peb tsev xyom cuab thov ua nej txhua tus tsaug ntau!! thiab thov TNYS tus tsim peb noob neej,  foom hmoov zoo los rau peb txhua tus. Kom tsuas muaj nyob kaj huv tshav plhuv, kaj siab lug xwb.  

Ntoo maj txawm tuaj nruab kab, ntoo tov txawm tuaj nruab kev; Yog  xab theeb lwm hnub, nej muab nyog nej nyab los qhua nyog ntxhais, Yog nej vam tsis txog peb tsev xyov cuab los tseg; Yog nej vam txog peb tsev xyov cuab, los peb yuav tuaj pab txheem tus ceg rooj, los tuaj nrog nej noj, nej haus no mog.  

   

                       Yog Noj Yeeb Noj Tshuaj Tuag.

 

·     Yeeb vim tias koj tes lauj de tau Tsob Tshuaj Iab, tes nas qaim tau tsob tshuaj daw; koj noj li nkuav tuaj ntawm ncauj tshuaj nphau li vwg tuaj mus puv toj, tshuaj nphau li vwg tuaj mus puv tsev. Koj Cev qaug lias txaj, koj hau qaug lias ncoo 9 hauv neeb kho los tsis kaj, 8 hau neeb kho los tsis zoo. Tshuaj nyob ncej zeb hu tshuaj los tshuaj tsis teb, Txiv neeb nyob ncej tsua, hu txiv neeb tuaj ua los txiv neeb caum tsis cuag, koj thiaj li tau txais kev tuag.

 

                         Yog Kev Ua Rog Sib Tua Tuag.

                

·     Yeeb vim yog Tim Tswv Tshoj tis ua tshoj, Tshoj tau neeg lub siab phem, thiab siab zoo, “Sawv ua tsov rog loj" Koj tes lauj qaim nkaus tau rab phom tooj, tes nas qaim tau rab phom hlau tuaj mus puv toj, koj raug luag riam phom, koj txais tau luag txoj kev nploj. Koj tes lauj nqa tau luag ntaj, lauj nas nqa tau luag riam phom mus puv zoov tsuag; koj tau raug luag ntsis ntaj; ntsis phom, koj cev ntaj ntsug thiaj tau txais txoj kev tuag. 

 

VLT-TNYS = Vaj Leej Txiv Tswv Ntuj Yawm Saub

VLT-TKSL  = Vaj Leej Tub Tswv Kee Soob Lwj

PYTT = Poj Yawm Txwv Txoob

 

Madison University, 2001, B.S. Business Administration, Magna Cum Laude

Mechanical Engineer and Desiger

YSal92@yahoo.com